top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA IDEALBOX Sp. z o.o. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kto jest Administratorem danych osobowych i Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ reprezentowana przez Prezesa Zarządu; numer NIP: 9512426729; numer KRS: 0000657685 (dalej: Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusza Piesio, e-mail: rodo@safebox24.pl.

 

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe uzyskiwane od Państwa w związku z prowadzoną działalnością, a także w związku z realizacją przepisów prawa takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, dane firmowe, dane biometryczne oraz inne dane niezbędne dla realizacji określonych celów zgodnie z zasadą ich minimalizacji.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością, świadczonymi usługami i oferowanymi produktami, realizacją przepisów prawa, a także prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane:

 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

 • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 • w celu jednoznacznej identyfikacji za Państwa zgodą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

 

Dlaczego potrzebujemy Państwa danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym warunkiem świadczenia określonych usług. Jeśli nie udostępnicie Państwo swoich danych osobowych świadczenie określonych usług lub podjęcie działań na Państwa rzecz będzie niemożliwe.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z prowadzoną działalnością oraz w oparciu o przepisy prawa, Państwa dane osobowe możemy udostępniać lub powierzać ich przetwarzanie:

 • osobom przez nas zatrudnionym w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa.

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom realizujących usługi na naszą rzecz, na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, bez Państwa zgody.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności, zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub       w zakresie, w jakim jest to niezbędne i uzasadnione interesem Administratora.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych w zakresie określonym    w art. 15, 16 i 17 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 21 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie 
  z art. 18 RODO, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku naruszenia przepisów przetwarzani danych osobowych.

 

Czy profilujemy dane?

Państwa dane osobowe będą profilowane w celu związanym z realizacją umowy oraz przepisu prawa.

 

Z kim należy się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, wysyłając informację listownie na – adres: IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Marszałkowska 58; 00- 545 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy : https://safebox24.pl/index.php/kontakt/

bottom of page